Skytteforeningen forside

Velkommen til Skytteforeningen Sydvest Tønder

 

Skydebanerne

 

Skytteforeningen Sydvest i Tønder råder over 3 skydebaner.

De to udendørs baner på henholdsvis 25 og 50 meter bruger vi til målskydning med forskellige våben.

Der er altid mindst en skydeinstruktør til stede når der skydes på banerne.

Aktuelt

Generalforsamling

Referat af Generalforsamling

Skytteforeningen Sydvest

Dato: 20160224 Kl. 19:00

 

Sted: SeniorCenter, Ribelandevej 39, 6270 Tønder

 

Referent: Leif Sejrup

 

Referat:

 

1.

Valg af dirigent: Anders M. Jensen

Valg af referent: Leif Sejrup

 

2.

Formandens beretning:

Velkommen til alle fremmødte

Først vil jeg bruge lejligheden til at takke alle de medlemmer og bestyrelsesmedlemmer, der bruger deres tid på at sikre foreningens daglige drift.

Og en tak til Thomas Hansen for sponsorat af præmier til juleskydningen.

Det har været et aktivt år på både 15 m banen og 25 m banen, flere børn, som har medført behovet for tidligere åbningstider.

Der har været børn til flere stævner, og øget pistolskydning, også udendørs, sortkrudtskytter, og western skytterne anvender flittigt skydebanen på Infanterivej.

Nyt tiltag, bueskydning, flere børn, en del bueskytter skyder også pistol.

Stabilt medlemstal, ca. 120.

Køb og salg af pistoler. Der er et stort lager af ammunition. Der er anskaffet bueudstyr.

Der har været forskellige arrangementer, handicapskydning, efterskoler, andre skydninger i form af fødselsdagsarrangementer og andre arrangementer. Desværre mangler vi skolernes deltagelse fra tønder, men der gives tilsagn derom fra fremmødte.

Planer om nyt, orientering, 200 m bane, mere brug af holmevej.

Der er tildelt flere præmier til børn, der har scoret mange gode resultater ved stævner.

Der er stor interesse fra børneskytterne i at deltage i stævner.

Politiet vil i fremtiden anvende pistolbanen.

 

Evt. samarbejde med den tyske skytteforening, da klublokaler er brændt.

 

 

 

3.

Godkendelse af regnskab for 2015:

Medlem forslår, at vi forhører os ang. kommunal betaling af alarmsystem.

Regnskab godkendt

 

4.

Godkendelse af budget for 2016

Budget godkendt

 

5.

Fastsættelse af kontingent

Årligt Medlemskab.

Voksne: Kr. 300

Ældresagens medlemmer:Kr. 200

Børn:Kr. 150

 

Godkendt. Evt. tilskud til børn og unge undersøges.

 

6.

Behandling af indkomne forslag.

Leif Sejrup foreslår oprettelse af følgende udvalg.

Har været behandlet i bestyrelsen den 7./11. 2015 og 6./2. 2016

 

Oprettelse af udvalg.

Udvalg vedr. nye skydebaner og klubhus. Leif Sejrup + en fra bestyrelsen?

Vedligeholdelsesudvalg. Peter Tramm +?

Stævneudvalg. Brian Petersen og Heidi Clausen

 

Bestyrelsen foreslår flytning af skydedag/aften fra torsdag til onsdag.

Der blev ikke besluttet nogen flytning.

Vi snakker om det. Der kan være probl. med enkelte børneskytter og derfor udsættes en endelig afgørelse.

Skulle man evt. flytte skydetider, kunne man flytte Ældresagens skydning fra om onsdagen til om torsdagen, for netop at have alle skydninger på en dag. Det ville være praktisk for hjælpere.

 

7.

Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

 

a. Lars Bech FormandModtager genvalg Valgt

b. Egon TychsenBestyrelsen forslår Peter TrammValgt

c. Anders M. JensenModtager genvalg Valgt

d. Leif SejrupBestyrelsen foreslår Ronja AtzenValgt

e. Philip EskesenBestyrelsen foreslår Heidi Clausen Valgt

f. SuppleantBestyrelsen foreslår Gregers EbertValgt

8.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

a. Revisor:

Lorenz Bonnichsen Modtager genvalg Valgt

Christian Jakobsen Modtager genvalg Valgt

b. SuppleantBestyrelsen foreslår Leif Sejrup Valgt

 

Der var ikke andre forslag til ovenstående poster.

 

 

 

9.

Evt.

 

a. Brian Petersen taler om manglende skydejakker til børn.

Der loves, at foreningen indkøber flere skydejakker til børn.

 

b. Der laves information til bueskytterne, så man kan se hvem der har betalt kontingent.

 

c. Lorenz Bonnichsen: Glad for at der er kommet flere unge skytter til, og gennemgående ros til alle i Skytteforeningen for initiativer og gøremål..

 

d. Et medlem ønsker at der udsendes diverse info. om foråret og om efteråret.

Der undersøges muligheden derfor.

 

e. Hjemmesiden ønskes opdateret. Evt. face book. Både skydning/bueskydning.

 

Benjamin Frandsen bliver fremtidig webmaster.

Mail: benfrandsen@hotmail.dk

 

 

 

Formand Lars Bech- Petersen takker for god ro og orden.

 

 

 

Medlemskontingent for 2016

Voksne: 300

Børn/unge: 150

Pensionist: 200

 

Nu er det tid at indbetale dit medlemskontingent til Skytteforeningen.

Du kan indbetale ved at overføre kontingentet til vores bankkonto nr. 9828-400327. Husk at skrive dit navn på overførslen.

Selvfølgelig kan du som førhen komme forbi i vores lokale i Tønderhallen og betale kontingentet til Leif eller den, der på pågældende dag er ansvarlig for kassen.

 

Offentliggjort her den 8. januar 2015

Ny udgave af Skyttebogen er udkommet den 1. oktober. Du finder den her: DGI Skytten

Nederst på siden er der et link, hvor du kan hente den som pdf fil.

Offentliggjort her den 5.11.2014

:

 

Riffelskydning foregår på 15 m. bane i Tønderhallen onsdage kl. 9.00-11.00 (ældresagen) .

Torsdage kl. 17.00-20.00.

17.00-18.00 er forbeholdt børn.

 

Pistolskydning foregår på 15 m. bane i Tønderhallen torsdage kl. 18.00-20.00.

 

Udendørs pistolbane: I tilfælde af godt vejr kan vi tage derud , hvis der er nok interesserede.